Ons assortiment

Uitgebreid zoeken


Winkelwagen

27 artikelen€ 585,83

Inhoud bekijken


Inloggen

Wachtwoord vergeten
Registreren

Uit liefde voor Zijn kudde

Uit liefde voor Zijn kudde
Titel: Uit liefde voor Zijn kudde
Handreiking voor ambtsdragers
Auteur: Procee, Ds. G.R.
Bestelnr.: 9789402902501
Prijs : € 9,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige
 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

Recensies 

Ons Kerkblad | juni 2017 

'Uit liefde tot Zijn kudde' is een handreiking voor ambtsdragers geschreven door ds. G.R. Procee. Wanneer een broeder door de gemeente wordt verkozen en mitsdien van Godswege wordt geroepen tot het ambt van ouderling of diaken, vragen velen zich af hoe zij dit ambt kunnen vervullen. 

Naast het onontbeerlijke persoonlijke onderwijs vanuit Gods Woord en door de bearbeiding van Zijn Geest, kan het heel nuttig zijn om een zekere toerusting te ontvangen. Daarbij kan worden ingegaan op allerlei praktische en geestelijke aspecten van het ambtsdrager-zijn. Als aanzet tot deze toerusting is dit boekje bedoeld. Tot opbouw van de kerkelijke gemeente is het huisbezoek van ouderlingen en het diaconaal bezoek van diakenen onontbeerlijk. Maar hoe moet je als ambtsdrager je daarop voorbereiden? Wat houdt het in om geestelijk leiding te geven? Er komen diverse onderwerpen aan de orde. Zoals 'de hoge roeping van een ambtsdrager', het huisbezoek, luisteren, het Heilig Avondmaal, toezicht op de prediking, het veelzijdig werk van een ambtsdrager, zelfdiscipline voor ambtsdragers, zoekende zielen en de zegen van het ambt. De schrijver eindigt het voorwoord met: 'Van harte hoop ik dat het tot zegen mag zijn voor velen die het voorrecht hebben ontvangen om te dienen in het ambt in de gemeente van Christus.'
Dit boek mag ik u van harte aanbevelen, aan zowel nieuwe ambtsdragers als die al langere tijd in het ambt mogen dienen. 


Ambtelijk Contact
| augustus 2017 

Allereerst mijn waardering voor de schrijver, thans CGK-predikant in Middelharnis, om met dit boekje de kerkenraadsleden toe te rusten. Ook andere kerkenraden hebben van dit boek inmiddels gebruik gemaakt. 

In deze handreiking voor ambtsdragers wordt onder andere ingegaan op de roeping, het veelzijdige ambtelijke werk en de noodzakelijke zelfdiscipline. Verder wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de vele aspecten betreffende het spreken met onbekeerde en bekeerde gemeenteleden en de toepassing van het heil en hoe dit in het huisbezoek (zielsbezoek) aan de orde moet worden gesteld. Gezien de verscheidenheid in onze kerken zullen de uitspraken in dit boek instemming maar ook tegenspraak oproepen. Juist daarom kan ik dit boekje van harte aanbevelen om de samenspraak in de (extra) kerkenraads- of classisbijeenkomst over de wezenlijke geloofszaken te bevorderen.
 

De Saambinder | 7 september 2017 

Ds. G.R. Procee, christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis, schreef een ”handreiking voor ambtsdragers”, zo luidt de ondertitel van het boek ”Uit liefde tot Zijn kudde”. Na lezing kwam ik tot de conclusie dat dit boek zeer waardevol is voor ambtsdragers, ook voor hen die al een reeks van jaren mogen dienen. 

Maar het zou jammer zijn als niet-ambtsdragers het idee zouden krijgen dat dit boek hen niets te bieden heeft. Er staat echter zoveel lezenswaardigs in dit boek, onder meer over het Heilig Avondmaal en de toepassing van het heil, dat ik de ondertitel graag zou wijzigen in ”Handreiking voor alle kerkgangers”. Ik heb het boek met veel genoegen, maar ook met schaamte gelezen. Ds. Procee wijst op het grote voorrecht verkozen te zijn tot een ambt in Gods gemeente en om plaatsbekleder van Christus te zijn 'om in dienst te staan van de beste Meester'. Hij wijst ook op de vereiste bekwaamheden en de noodzakelijke geestelijke oefeningen, hoewel we in onszelf altijd onbekwaam blijven, slechts mensjes uit het stof verrezen (Calvijn). Het omgaan met zielen is een zeer verantwoordelijk werk. Spreuken 24:11 en 12 ('Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding') dient ons altijd voor ogen te staan. Ds. Procee noemt het terecht misdadig als door ambtelijk gebrek en nalatigheid mensenzielen voor eeuwig omkomen. Aan een stervende wereld laat de Heere verkondigen: 'Is er geen balsem in Gilead?' De liefde van Christus moet ons dringen. (blz. 13). Volgens de auteur neemt het ambtelijk werk doorgaans niet meer dan twee avonden per week in beslag. Dit lijkt me heel optimistisch. Veel ambtsdragers zijn gemiddeld drie, zo geen vier avonden per week bezig voor de kerk. Het huisbezoek (voorheen samen met de predikant) ziet ds. Procee als voornaamste taak van de ouderling. Daarnaast heeft hij het opzicht (aan de hand van 23 punten) over de leer (de preek moet aan elf vereisten voldoen; hoofdstuk 8) en het leven van de predikant en de gemeente. Het langste hoofdstuk -bijna 30 bladzijden- gaat indringend over de toepassing van het heil. Het boek kan heel goed als uitgangspunt dienen voor enkele besprekingen in kerkenraadsverband.
 

Eil | 18 augustus 2017 

Het kan in de christelijke gemeente soms moeilijk zijn om mannen te vinden, die geschikt en gewillig zijn om te dienen in het ambt van ouderling of diaken. In zijn voorwoord schrijft dominee Procee dat het geen eenvoudige taak is om op een verantwoorde wijze ouderling of diaken te zijn in de gemeente van Christus. Wel is het Bijbels dat de Heere Jezus Christus, als de hoogste Leraar, Zijn ambtsdragers zal oefenen, onderwijzen en leiden door Zijn Woord en Geest. Tegelijk is de persoonlijke oefening tot Godzaligheid onmisbaar. Deze geestelijke oefeningen worden door de Heere gebruikt om bekwaamheid te geven, al blijven ambtsdragers van zichzelf onbekwaam, maar zij dragen de schat (Evangelie) in aarden vaten. 

Persoonlijk onderwijs vanuit Gods Woord en de bearbeiding van Zijn Geest kan bijzonder nuttig zijn om een zekere toerusting te ontvangen. Niet alleen de geestelijke aspecten, maar ook praktische zaken vragen de aandacht. Zeker als men voor het eerst in het ambt komt te staan. Trouwens ook na jaren gediend te hebben blijft de verzuchting: 'Wie is tot deze dingen bekwaam?' De verantwoordelijkheid is groot, omdat we omgaan met zielen van mensen. Wie zal niet opzien om stervenden pastoraal te begeleiden? Hoe kunnen we op Bijbelse wijze toezicht uitoefenen op de prediking en kunnen we met liefde zielen leiden tot Christus? De schrijver heeft in eerste instantie een samenvatting gemaakt voor de kerkenraad van christelijke gereformeerde kerk te Middelharnis. Deze syllabus werd breder bekend, ook bij andere kerkverbanden. Daarom heeft dominee Procee e.e.a. omgewerkt tot een eenvoudig boekje. De bronvermelding laat zien dat hij (dankbaar) gebruikt gemaakt heeft van het werk van anderen (pagina 103) en tegelijk geeft de schrijver aanzetten tot verdere studie. Aan het eind van zijn voorwoord (woord vooraf) spreekt hij de wens uit dat dit voor velen tot zegen mag zijn in het bijzonder voor hen die het voorrecht en de verantwoordelijkheid hebben ontvangen om te dienen in het ambt in de gemeente van Christus. Achtereenvolgens staat de auteur stil bij de hoge roeping van een ambtsdrager, de oorsprong van het ambt van ouderling en diaken, huisbezoek, luisteren, orde in het gesprek, Heilig Avondmaal, kerkelijke tucht, vereisten voor de prediking, toezicht op de prediking, zelfdiscipline voor ambtsdragers (inhoud, middelen en doel). Een belangrijk hoofdstuk gaat over de toepassing van het heil: Wat zeggen de Dordtse Leerregels, wat is geloof, wie zijn gelovigen, ellende verlossing en dankbaarheid, onderscheid tussen zwak en sterk geloof, onderscheid tussen de uitgaande en wederkerende daad van het geloof. Onderwijzende zijn de bijdragen van Bernardus Smijtegelt en John Flavel. Het hoofdstuk over zoekende zielen is een bewerking en uitbreiding van een artikel geschreven door Dr. David Murray (Grand Rapids USA): Kinds of Seekers, The Banner of Sovereign Grace and Truth (March 2015). In de kerk komen we verschillende soorten zoekende zielen tegen. Voor het pastoraat is het belangrijk om deze soorten zoekende zielen te onderscheiden. Hij komt zo tot 13 onderscheidingen: Een zoekende ziel, die met schuldbesef verslagen is De vreesachtige zoekende ziek De gefrustreerde zoekende ziek De verwarde zoekende ziel De twijfelachtige zoekende ziel De hopeloze zoekende ziel De halfslachtige zoekende ziel De zoekende ziel die vasthoudt aan zijn zonden De zoekende ziel die uitziet naar een krachtdadige bekering De zoekende ziel die op de achtergrond staat De onwetende zoekende ziel De zoekende ziel die het geluk najaagt De lijdelijk zoekende ziel Het laatste hoofdstuk gaat in op de zegen van het ambt: Getrouwe dienstknechten zal de Heere binnen laten gaan in de vreugde des Heeren. Er zal vreugde zijn bij Zijn knechten en de Heere zal Zich verheugen in Zijn werk door hen heen. Maar dan zullen al Gods knechten belijden: 'Wij hebben niets gedaan. Gij Heere hebt alles gedaan, van begin tot het einde en daarom hebben niet wij, maar hebt Gij alles welgemaakt. Het zal hierop uitlopen dat de Drie-enige God al de eer, lof en aanbidding zal ontvangen (Openbaring 4: 10 en 11). Van harte aanbevolen, ook voor niet-ambtsdragers. 

Titel: Uit liefde voor Zijn kudde
Ondertitel: Handreiking voor ambtsdragers
Auteur: ds. G.R. Procee
Uitgever: De Banier - 2017
Druk: 1e druk
Genre: Theologie / pastoraat
Type: Paperback - 213 x 143 x 8 mm
Bladzijden: 103
Illustraties: Nee
EAN: 9789402902501
NUR: 711-002 

Tot opbouw van de kerkelijke gemeente is het huisbezoek van ouderlingen en het diaconaal bezoek van diakenen onontbeerlijk. Maar hoe moet je als ambtsdrager je daarop voorbereiden? En wat houdt het geestelijk leidinggeven precies in? 

Ds. G.R. Procee biedt vanuit Gods Woord en de gereformeerde traditie een pastorale handreiking aan ambtsdragers in Uit liefde tot Zijn kudde. Daarin komt ook de zelfdiscipline voor ambtsdragers ter sprake en wordt er stilgestaan bij de vraag hoe zij het toepassende werk van Gods Geest in harten van zondaren kunnen herkennen. 

Ds. Procee is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij dient de gemeente van Middelharnis. 

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.